Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

Folder 2019

Dokumen

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 1 2019 Popular

Oleh 529 muat turun

Muat turun (pdf, 704 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 1 2019.pdf

DASAR PEGANGAN SELAMA-LAMANYA BAGI PINDAHMILIK TANAH JENIS BANGUNAN KEDIAMAN DARIPADA PESURUJAYA TANAH KELANTAN KEPADA PEMBELI PERTAMA BERSTATUS MELAYU PERANAKAN KELANTAN

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 10 2019 Popular

Oleh 186 muat turun

Muat turun (pdf, 708 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 10 2019.pdf

PANDUAN PELAKSANAAN PERMOHONAN PECAH BAHAGIAN DI BAWAH SEKSYEN 143A KANUN TANAH NEGARA 1965

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 11 2019 Popular

Oleh 124 muat turun

DASAR PEMBANGUNAN TANAH (KEBENARAN MERANCANG MENDIRIKAN BANGUNAN) DI ATAS TANAH BERIMILIK YANG DILULUSKAN PEMBANGUNAN TANAH DI BAWAH KANUN TANAH NEGARA 1965 MELALUI KELULUSAN PIHAK BERKUASA NEGERI

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 12 2019

Oleh 97 muat turun

DASAR UNTUK MENJADIKAN MANA-MANA TANAH KERAJAAN YANG AKAN DIBERIMILIK YANG TERLETAK DI LUAR KAWASAN RIZAB MELAYU SEBAGAI KAWASAN RIZAB MELAYU

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 13 2019 Popular

Oleh 160 muat turun

DASAR URUSNIAGA TANAH BAGI PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 14 2019 Popular

Oleh 115 muat turun

DASAR PEMBERIANMILIK TANAH KERAJAAN DI DALAM MUKIM BANDAR KEPADA PESURUHJAYA TANAH KELANTAN

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 15 2019 Popular

Oleh 792 muat turun

DASAR BAHARU KEMUDAHAN PINJAMAN BAGI PROJEK PEMBANGUNAN SECARA USAHASAMA DI ANTARA ANAK SYARIKAT AGENSI MILIK KERAJAAN NEGERI (GLC) ATAU PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) DENGAN SYARIKAT/PEMAJU SWASTA

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 16 2019 Popular

Oleh 107 muat turun

CADANGAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN LAPORAN PENILAIAN KESAN ALAM SEKELILING (EIA) TERLEBIH DAHULU SEBELUM PENGELUARAN SURAT KEBENARAN SKIM PENGENDALIAN MELOMBONG (SKSPM) BAGI OPERASI MELOMBONG PEMEGANG TENEMEN MINERAL YANG TERTAKLUK KEPADA SYARAT DI BAWAH SEKSYEN 64(1) ENAKMEN MINERAL 2001

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 17 2019

Oleh 49 muat turun

DASAR UNTUK MENJADIKAN MANA-MANA TANAH MILIK SYARIKAT MILIK KERAJAAN NEGERI (GLC), PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT), ANAK SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SERTA MANA-MANA TANAH KERAJAAN YANG AKAN DIBERIMILIK YANG TERLETAK DI KAWASAN LUAR RIZAB MELAYU SEBAGAI KAWASAN RIZAB MELAYU

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 2 2019 Popular

Oleh 321 muat turun

Muat turun (pdf, 300 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 2 2019.pdf

PELANTIKAN PENGGAWA DAN PENGHULU SEBAGAI PENYERAH NOTIS

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 3 2019 Popular

Oleh 334 muat turun

Muat turun (pdf, 435 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 3 2019.pdf

PERMOHONAN UBAH SYARAT TANAH DI BAWAH SEKSYEN 124 KANUN TANAH NEGARA 1965 DI KAWASAN ZONING INDUSTRI

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 4 2019 Popular

Oleh 221 muat turun

PELAKSANAN PENGGUNAAN REKABENTUK BAHARU KERTAS KESELAMATAN DOKUMEN HAKMILIK,CARIAN DAN CABUTAN HAKMILIK

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 5 2019 Popular

Oleh 171 muat turun

PENGURANGAN KE ATAS TUNGGAKAN DENDA CUKAI TANAH DI BAWAH KAEDAH 16 DAN 17,KAEDAH-KAEDAH TANAH KELANTAN 1966 BAGI TAHUN 2019

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 6 2019 Popular

Oleh 271 muat turun

DASAR SEMENTARA PENGGUNAAN TANAH BAGI MAKSUD PEMBINAAN STRUKTUR ATAU MENARA PEMANCAR TELEKOMUNIKASI DAN BINAAN YANG BERKAITAN DENGANNYA DI ATAS TANAH KATEGORI BANGUNAN DI BAWAH PERUNTUKAN KANUN TANAH NEGARA 1965

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 7 2019 Popular

Oleh 303 muat turun

DASAR PEMBANGUNAN TANAH BAGI MAKSUD PEMBINAAN SISTEM TENAGA BERASASKAN SOLAR DAN BINAAN BERKAITAN DENGANNYA DI ATAS TANAH KATEGORI PERTANIAN DAN BANGUNAN DI BAWAH PERUNTUKAN KANUN TANAH NEGARA 1965

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 8 2019 Popular

Oleh 312 muat turun

Muat turun (pdf, 829 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 8 2019.pdf

DASAR PELANJUTAN TEMPOH PAJAKAN MELEBIHI TEMPOH PAJAKAN ASAL BAGI TANAH BERIMILIK

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 9 2019 Popular

Oleh 245 muat turun

Muat turun (pdf, 1.20 MB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 9 2019.pdf

KADAR PREMIUM TAMBAHAN BAGI TANAH-TANAH YANG DIUBAH JENIS KEGUNAAN DAN SYARAT NYATA DI BAWAH SEKSYEN 124,SEKSYEN 124A,SEKSYEN 137,SEKSYEN 141A,SEKSYEN 142,SEKSYEN 143A,SEKSYEN 148 DAN SEKSYEN 204D DI BAWAH KANUN TANAH NEGARA 1965