Style Switcher

Layout options
 • Boxed Layout
 • Full Width Layout
Primary Color

Bahagian ini telah ditubuhkan pada 16 Disember 2014, berfungsi sebagai satu unit untuk menjalankan tugas-tugas pendakwaan bagi kesalahan-kesalahan di bawah Kanun Tanah Negara 1965 dan Enakmen Mineral 2001. Bidang tugas ini melibatkan penyediaan Kertas Siasatan yang dijalankan oleh 4 orang Pegawai Penyiasat manakala pendakwaan kes-kes tersebut di Mahkamah Majistret dan Sesyen dikendalikan oleh 2 orang Pegawai Pendakwa.

Tugas utama bahagian melibatkan pelanggaran syarat. Fail pelanggaran syarat ini dibuka oleh Bahagian Petugas Khas dan Pendakwaan selepas Bahagian Penguatkuasaan membuat siasatan ke atas tanah tersebut. Selepas siasatan ke atas tanah tersebut dijalankan, Bahagian Penguatkuasaan akan menyerahkan laporan berkaitan siasatan yang dijalanakan kepada Bahagian Petugas Khas dan Pendakwaan untuk menyemak sama ada terdapat kes pelanggaran syarat ataupun tidak.

Sekiranya terdapat kes pelanggaran syarat, unit ini akan membuka fail pelanggaran syarat dan meneruskan dengan proses inkuiri yang dipengerusikan oleh Pengarah Tanah dan Galian(PTG) atau Timbalan PTG dan dijalankan di hadapan pemilik berdaftar tanah atau wakil dan Penolong Pengarah Petugas Khas dan Pendakwaan serta beberapa pegawai lain. Proses inkuiri memerlukan pemilik tanah tersebut mengemukakan alasan-alasan dan asas-asas pertimbangan untuk pihak PTG mengambil kira untuk proses pengenaan denda.

Unit perundangan merupakanunit yang baru ditubuhkan di Pejabat Pengarah Tanah dan Galian. Unit ini mula beroperasi pada bulan Februari 2008 dengan diketuai oleh seorang Pegawai Undang-Undang (L41), dua Pembantu Tadbir (N17) dan seorang Pembantu Am Rendah (N11). Unit ini berfungsi sebagai penyelesai kepada masalah perundangan yang melibatkan jabatan ini.

 

Misi Strategik

 • Menyokong fungsi Pejabat Tanah & Galian Negeri Kelantan dari aspek:-
 • Penasihatan
 • Penggubalan undang-undang induk dan subsidiari
 • Pendakwaan
 • Guaman
 • Semakan undang-undang

 

Objektif Unit Perundangan

 • Untuk menjaga dan melindungi kepentingan Pejabat Tanah dan Galian dari aspek perundangan
 • Menyediakan ulasan perundangan dan nasihat berkaitan dengan hal ehwal undang-undang selaras dengan sistem perundangan dalam negara, dasar polisi kerajaan dan kepentingan umum
 • Merangka dan menyemak klausa-klausa perjanjian bagi memastikan kepentingan Pejabat Tanah dan Galian Negeri Kelantan sentiasa terpelihara
 • Menyemak kes-kes sivil terhadap atau oleh Pejabat Tanah sebelum dikemukakan kepada kamar Penasihat Undang-Undang.
 • Penyeliaan ke atas Kertas Siasatan yang dibuka oleh Unit Penguatkuasaan yang menjalankan siasatan kes
 • Pengendalian Kertas Siasatan dan pendakwaan
 • Menyebut kes dan perbicaraan mahkamah
 • Menyimpan rekod pendakwaan dengan sistematik
 • Menghadiri mesyuarat dan memberi nasihat undang-undang mengenai perkara yang dibincangkan bagi memastikan apa-apa keputusan dasar yang dibuat oleh Pejabat Tanah dan Galian adalah menurut undang-undang.

Audit Pengurusan merupakan unit baru yang ditubuhkan di Pejabat Tanah dan Galian (PTG) seluruh negeri di Semenanjung Malaysia dan di PTG Kelantan bahagian ini ditubuhkan pada pertengahan 2007. Ianya diketuai oleh seorang Penolong Pengarah (PTN Gred N41), seorang Penolong Pegawai Tadbir (N27), seorang pembantu Tadbir (N17) dan seorang Penolong Pegawai Tanah (N17).

 

Objektif Bahagian Audit Pengurusan

 • Menambah baik dan mempertingkatkan tahap operasi pentadbiran Tanah berpandukan polisi, peraturan, prosedur dan undang-undang yang berkenaan.
 • Menilai dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan Tadbir Urus pejabat Tanah Negeri Kelantan.
 • Mengaudit dan membuat laporan, hasil daripada auditan ke atas pejebat-pejabat pentadbiran Tanah Negeri Kelantan.
 • Membantu di peringkat Pentadbiran Tanah Negeri Kelantan dalam menentukan pihak pengurusan meningkatkan tahap kecekapan dan keberkesanan dalam pentadbiran tanah negeri.
 • Menyediakan laporan, ulasan dan cadangan kepada pentadbiran tanah negeri terhadap prestasi dan pencapaian hasil dari program-program yang dilaksanakan oleh jabatan, sesuai dengan matlamat dan objektif yang ditentukan oleh pentadiran tanah negeri.
 • Membantu mewujudkan budaya kerja yang cemerlang, pentadbiran yang cekap dan berkesan, disamping melaksanakan piagam pelanggan serta perkhidmatan yang mesra di pentadbiran tanah negeri.

 

Fungsi Bahagian Audit Pengurusan

 • Menjalankan Audit Pengurusan dan lawatan pemantauan di pejabat-pejabat pentadbiran tanah negeri bagi memastikan pelaksanaan urusan pentadbiran tanah mengikut polisi, peraturan, prosedur dan undang-undang tanah.
 • Mengkaji sistem-sistem dan prosedur-prosedur pentadbiran tanah bagi menentukan kawalan dalaman adalah mencukupi dan berkesan.
 • Mengkaji pematuhan kepada undang-undang, peraturan, Arahan-Arahan dan Dasar-Dasar Yang Berkuatkuasa berkaitan pentadbiran tanah.
 • Memaklumkan kepada pengarah Tanah dan Galian Kelantan melalui Laporan dan pemerhatian Audit secara bebas, objektif dan tepat pada masanya mengenai operasi pentadbiran tanah yang diaudit.

Dalam usaha mencapai kualiti pentadbiran negeri, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi di semua Pejabat Tanah dan Jajahan dipertingkatkan bagi mewujudkan Pengurusan Tanah yang bersepadu melalui penggunaan komputer sepenuhnya dalam mencapai hasrat dan misi kerajaan untuk merealisasikan kerajaan elektronik dengan sempurna.

Peningkatan sistem komputer dan perluasan fungsi serta penambahbaikan (enhancement) sistem-sistem yang sedia ada merupakan tanggungjawab Bahagian Pengurusan Data Pejabat Pengarah Tanah dan Galian yang membuat perancangan strategi teknologi maklumat.

Objektif Bahagian Pengurusan Data ialah:

 • Menyediakan spesifikasi program pengkomputeran untuk Pejabat Tanah dan Galian dan Pejabat-Pejabat Tanah dan Jajahan di seluruh negeri Kelantan.
 • Memastikan perjalanan sistem-sistem yang dibangunkan dapat beroperasi dengan sepenuhnya menyediakan penyelenggaraan aplikasi dan perkakasan dengan cekap.
 • Mengawal selia projek pengkomputeran di semua Pejabat Tanah dan Jajahan.
 • Menyelaras seluruh maklumat yang diterima di Pejabat Tanah dan Jajahan untuk dijadikan laporan bulanan/tahunan bagi memudahkan keputusan dibuat.
 • Mengenalpasti data-data tanah yang diperlukan dengan tepat dan mengemaskinikan data-data tersebut menerusi komputer yang sedia ada dengan lebih berkesan.
 • Menyediakan kursus-kursus komputer terhadap sistem-sistem yang dibangunkan kepada kakitangan di semua Pejabat Tanah dan Jajahan.

Bahagian Pendaftaran berfungsi untuk mendaftar tanah, urusniaga, bukan urusniaga. Rekod-rekod tanah mengikut kehendak undang-undang dengan cara yang cepat, cekap dan berkesan. Perkara utama yang dilakukan di bahagian iniadalah seperti berikut:

 1. Menerima Perserahan suratcara untuk pendaftaran.
 2. Membuat Memorial dalam I.D.T. dan R.D.T mengenai urusniaga dan bukan urusniaga.
 3. Mendaftar hakmilik sementara dan hakmilik muktamad bagi tanah bandar dan tanah desa yang layak.
 4. Mendaftar Borang 12 A penyerahan balik tanah.
 5. Mengeluarkan hakmilik, carian rasmi dan salinan hakmilik.
 6. Menyediakan perkhidmatan kaunter yang lebih sistematik, mengikut kehendak pelanggan.
 7. Menyediakan maklumat pentadbiran tanah Pejabat Tanah dan Galian untuk kemudahan Pejabat Tanah dan Jajahan.
 8. Mengawal selia semua petugas di bahagian Pendaftaran.
 9. Mengemaskini maklumat-maklumat berhubung dengan tanah-tanah yang dipegang di bawah hakmilik pejabat pendaftar.
 10. Memastikan maklumat tanah disimpan dengan selamat.
 11. Menyemak permohonan kebenaran pindahmilik.

 

PENDAFTARAN HAKMILIK

Pendaftaran hakmilik merupakan antara tugas utama yang dijalankan oleh Pejabat PTG Kelantan. Mengikut Kanun Tanah Negara 1966, terdapat enam jenis hakmilik iaitu:

 1. Geran
 2. Geran Mukim
 3. Pajakan Negeri
 4. Pajakan Mukim
 5. Hakmilik Bersyarat Daftar (HSD)
 6. Hakmilik Bersyarat Mukim(HSM)